วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แผนแม่บทชุมชน คือกระบวนการเรียนรู้ รู้จักคิด รู้จักทำร่วมกันของคนในชุมชนว่าชุมชนมีปัญหาอะไรชุมชนต้องการอะไร และเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ขจัดปัญหาความยากจน เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่และมั่นคงของประชาชนในชุมชนเป็นปัจจัยหลักในการ แก้ไขปัญหาจากระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการและนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง และทำให้เกิดผลต่อชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้www.google.com

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

แผนแม่บทชุมชน คือกระบวนการเรียนรู้ รู้จักคิด รู้จักทำร่วมกันของคนในชุมชนว่าชุมชนมีปัญหาอะไรชุมชนต้องการอะไร และเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ขจัดปัญหาความยากจน เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่และมั่นคงของประชาชนในชุมชนเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาจากระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการและนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง และทำให้เกิดผลต่อชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้